2017-02-21

majątek

. Majątek :

1.       Rzeczowy majątek trwały brutto: 5.755.282,71

W tym:

- grunty: 66.959,13

 - budynki i lokale:  5.265.546,76   

  - obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 30.975,44

 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego  zastosowania: 135.256,37 

 - urządzenia techniczne: 65.065,55

 - środki transportu: 37.800,00

 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 156.719,46

             2.  Wartości niematerialne i prawne: 44.297,20